1940 Jaarverslag Schoolartsendienst Zutphen

 

BINNENLAND

22 juni 1940

Zutphen

Jaarverslag 1939 van den Schoolartsendienst in den Kring Zutphen.

Het aantal onder toezicht staande scholen werd met 3 uitgebreid,

zoodat thans
I I kleuterscholen met 1035 leerlingen en 46 lagere scholen met

692II leerlingen onder geneeskundige contröle stonden. Van de leerlingen der

kleuterscholen werden 56, van die der lagere scholen 650 naar den huisarts ge-

zonden
. In het geheel werden 4244 kinderen onderzocht, bij gemiddeld 42 pCt.

werden gee
n afwijkingen gevonden. Een onvoldoende voedingstoestand kwam

voor
bij 3.6 pCt. der leerlingen van de bewaarschool en bij 9.7 pCt. der lagere

s
chool. Een aantal dezer kinderen werd opgegeven voor uitzending naar een

vac
antiekolonie; ook de schoolvoeding blijkt van groot nut te zijn. Wat de waar-

geno
men afwijkingen betreft, evenals in 1938 waren er in Zutphen meer kinderen

met verminderde gezichtsscherpte. Ook treft het groote aantal strumae in Angerlo.

Hoofdo
nrein in ernstige mate kwam slechts bij 20 van 4244 kinderen voor. Kleuren-

blind
heid, die alleen onderzocht wordt in de 6de klasse, werd vastgesteld bij

41 v
an 551 jongens, dus bij 7.4 pCt. De toestand van het gebit is nog steeds zeer

sle
cht; bij 40 pCt. der kleuters is het melkgebit reeds carieus en bij. 65 pCt .. der

leerli
ngen van de derde klasse, zood at het blijvende gebit van 33 pCt. der kinderen

van d
e zesde klasse carieuse kiezen toont. Het veelvuldig voorkomen van struma

deed een onderzoek instellen van het leidingwater van Lochem ; dit bleek te weinig

J te bevatten. In Lochem hadden gemiddeld 60 pCt. der kinderen een vergroote

schild
klier, waarvan 18 pCt. belangrijk vergroot; in Giesbeek waren deze getallen

65 pCt
. en 24 pCt. Het percentage tegen pokken geënte kinderen op de kleuter-

scho
len in Zutphen steeg van 4.3 pCt. tot 11.8; tegen diphtherie werd in het geheel

1.8
pCt. de]; kinderen geënt, tegen roodvonk 6 kinderen. Bij het routine-onderzoek

werd een geval van ernstige suikerziekte ontdekt. Het verslag bevat voorts 28

uitvoerige tabellen der volledige onderzoeken in de, den Kring vormende, gemeenten

AngerIo, Gorssel, Lochem, Voorst en Zutphen. CW. B. BOORENBOS, schoolarts.)